Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

BÍ QUYẾT BÁT TRẠCH

Cự Môn Thôi Tài Và Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh Bí Pháp


Trong thuật Tướng Trạch , có phép Cự Môn Thôi Tài và Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh là hai phép rất bí mật . Các Thầy giỏi thuật này trước đây không bao giờ cẩu thả truyền rộng rãi . Các Thầy thường nói : Truyền cho phi nhân , làm cho phi nhân , sẽ bị Thiên Khiển ( Trời trách ) . Trừ một số kẻ tự xưng là người “Hiện Đại” không tin vào nhân quả , còn lại các Thầy đều tuân theo di huấn mà giữ gìn .

Phép Cự Môn Thôi Tài :

Đệ Nhất : Nhà ở cần hợp Thiên Tâm Chính Vận ( Tức là : Linh Chính hội Đương Nguyên Vận )

Đệ Nhị : Chủ nhà và Mệnh nhà phải hợp ( Tức : Theo Bát Trạch Du Niên )

Đệ Tam : Mệnh Cung cần liên với cửa nhà thành Cự Môn Quái ( Tức theo Du Niên )

Đệ Tứ : Tại nhà ở lấy mệnh quái chỗ tuyệt mệnh đặt bếp , miệng bếp quay về hướng mệnh cung .

Phép Áp Tuyệt Nghinh Sinh Chẩm Bạch Thôi Đinh :

Đệ Nhất : Mệnh Chủ Trạch cần phối Trạch Mệnh được tốt .

Đệ Nhị : Cửa nhà cần phối Mệnh chủ nhà ( Sinh khí hoặc cát vị )

Đệ Tam : Phòng ngủ vợ chồng cần so với cửa nhà là Sinh Khí phương , mệnh cung cũng cần phối với cửa nhà thành sinh khí . ( Vị trí giường là sinh khí so với cửa )

Đệ Tứ : Vị trí giường với cửa phòng ngủ tạo thành diên niên .

Đệ Ngũ : Tạo bếp nơi cung Tuyệt Mệnh của chủ trạch , miệng bếp hướng về phương sinh khí của chủ trạch , đó là Ấp Tuyệt Nghinh Sinh .

Đệ Lục: Niên tinh cũng nguyệt tinh Tam Bạch cát tinh đáo đến nơi đó tất ứng nghiệm ( Tam Bạch Cát Tinh đến phòng ngủ và cửa phòng ngủ ) .

Đầu đời Thanh , Tưởng Đại Hồng bài Tam Hợp , truất Bát Trạch , nói chỉ Cửu Tinh mới là chính . Không biết rằng : Tam Hợp xem thịnh suy biến hóa ; Cửu Tinh là rõ vận chuyển của Khí ; Bát Trạch là lý của sự tổn , ích , đầy ,vơi của 64 quái .
Kham Dư thuật vốn dựa vào Kinh Dịch , Kinh Dịch là triết học về sự biến hóa , cũng là “Âm Dương vô thường vị . Hàn Thử vô thường thời” . Họ Từ tác giả của “Địa Lý Nhân Tử Tu Tri” có nói : Chỗ diệu của Địa Lý , không ra khỏi Ngũ Hành , Ngũ Hành là biến hóa , không thế tột cùng , cho nên nói Khí , nói Chất cũng là nó thôi . Tống nho cũng nói : Chất tuy do Khí mà thành , nhưng thể của nó nhất định không đổi ; Khí tuy hành nơi Chất , bên trong mà tuần hoàn không cùng . Nay nếu lẫn lộn làm một , tất khoảng cách Trời với Đất không thể định ra rõ ràng , còn như không diệu kỳ biến hóa , thì tạo hóa chẳng nhỏ lắm ư !
Cho nên người biết được cơ chế tạo hóa thì vui mừng biết bao . Tất cả : Tam Hợp , Cửu Tinh , Bát Trạch cùng đi mà không trái nhau , rõ điều đó là thông được thuật , còn không sẽ nghiêng lệch , mờ ám ! Nên nhớ !


Nguyên Tác Giả : Quan Nguyên Vũ
Thế Anh Dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét